Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
    INFORMACJA PUBLICZNA
 
Udostępnienie informacji publicznej

     Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t. jedn. z 2015r. poz. 2058 ze zm. - zwana dalej "ustawą").  Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1) oraz innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu.
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 ustawy).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można składać:
- osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul Rynek 12, pok. 18, I piętro w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul Rynek 12, 32-860 Czchów,
- pocztą elektroniczną na adres gmina@czchów.pl
- poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Czchowie: /33keqgt47q/skrytka
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których mowa powyzej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wymagane dokumenty
  1. Wniosek zawierający sprecyzowanie zakresu żądanych informacji. W celu ułatwienia sformułowania wniosku udostępnia się formularz do wypełnienia:  Pobierz wniosek.
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie i nieudostępnionych w BIP

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 7.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 2, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
6. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w pkt. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
7. Podmiot, o którym mowa w pkt. 6, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w pkt. 5 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
9. Do decyzji, o których mowa w pkt. 8, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 
Załączniki:

 1. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
Ponowne wykorzystywanie
Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji
Najczęściej wnioskowane informacje
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych