Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OGŁOSZENIA RÓŻNE
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie dot. budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z dk75 w Czchowie. 2019-08-12
Wykaz osób, które otrzymały pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt.2 lit.g ustawy o finansach publicznych. 2019-05-10
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 2019-04-18
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019r. 2019-02-06
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018r. 2018-12-19
Wykaz osób, które otrzymały pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt.2 lit.g ustawy o finansach publicznych. 2018-05-08
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok. 2017-12-04
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24.01.2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów. 2018-01-29
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok. 2017-12-04
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchów 2017-12-04
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa 2017-11-27
Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrz Czchowa z dnia 5 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-10-06
Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 4 września 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2017-09-08
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016rok. 2017-04-27
Wykaz osób, które otrzymały pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016r. zgodnie z art. 37 ust.1pkt.2 lit.g ustawy o finansach publicznych. 2017-03-31
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów. 2017-01-31
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W OLEJU NAPĘDOWYM WYKORZYSTYWANYM DO PRODUKCJI ROLNEJ 2017-01-27
Dodatkowe konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów 2017-01-04
Opinia do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchow oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu - 2017 rok 2016-12-22
Raport z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Czchów 2016-12-12
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 2016-11-17
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 18.10.2016 r. o wyłożeniu modernizacji egib.pdf 2016-10-18
Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów 2016-07-22
Rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. 2016-07-12
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015rok. 2016-03-04
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów. 2016-02-08
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Zespole Szkół w Tymowej. 2015-10-19
Zapytanie Ofertowe NR 1/POIG/2015 Usługi doradcze przy realizacji Projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Lepsze Jutro - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów” 2015-08-28
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie. 2015-07-07
Ogłoszenie Ministra Środowiska dotyczące planowanych prac związanych z wykonaniem wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019. 2015-07-22
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok. 2015-04-29
Obwieszczenie Starosty Brzeskiego 2015-02-11
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów. 2015-02-04
Obwieszczenie starosty Brzeskiego w sprawie inwestycji pn.: Sieć wodociągowa w miejscowości Jurków. 2015-01-23
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na potoku Zelina w miejscowości Jurków w km 34+099 w ciągu drogi krajowej nr 75". 2014-08-28
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 4/2014/CAF 2014-07-18
Ogłoszeie o naborze na stanowiska w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach 2014-06-20
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 3/2014/CAF 2014-05-15
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. 2014-03-31
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 2/2014/CAF 2014-03-21
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów 2014-02-04
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/2014/CAF 2014-01-24
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy intendent w ZS. Domosławice 2014-01-03
Obwieszczenie Wojewody Małpoplskiego w sprawie pozwolenia na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tymowa. 2014-01-15
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: Budowa chodnika w miejscowości Tymowa. Szczegóły w załączniku pdf. 2013-12-02
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 7/2013/CAF 2013-11-08
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 6/2013/CAF 2013-11-08
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 5/2013/CAF 2013-09-04
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 4/2013/CAF 2013-06-17
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 3/2013/CAF 2013-06-17
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 2/2013/CAF 2013-06-17
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/2013/CAF 2013-06-17
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. 2013-05-08
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: Budowa mostu na potoku Zelina w m. Jurków 2013-01-07
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: 2012-10-29
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: "Budowa mostu na potoku Tymówka w m. Tworkowa w ciągu drogi krajowej nr 75." 2012-03-01
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 luty 2012r. 2012-02-24
Uchwała nr S.O. VIII/429-1/2/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15.12.2011r. 2012-01-02

Załączniki:

 1. Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: "Budowa mostu na potoku Tymówka w miejscowości Tworkowa w km 32+899 w ciągu drogi krajowej nr 75."
 2. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie ( procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert).
 3. Uchwała Nr S.O.VIII /426-2/10/11 i S.O.VIII /426-3/10/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 marca 2011r.
 4. Informacja o przedłużonym do 31 stycznia terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do nabywania udziałów w Małopolskim Centrum Biotechniki, wzór pisemnego wniosku o odpłatne nabycie udziałów (na stronie internetowej: www.mcb.com.pl)
 5. Uchwały Nr: Z.IV.SO.II/426-1/15/09 oraz Nr Z.IV.SO.II/426-2/15/09 Składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania w roku 2010 deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czchów na 2010 rok, oraz w sprawie: opinii o prawidłowości o dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Czchów.
 6. Uchwała Nr Z.IV.SO.II/426-1/15/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania w roku 2010 deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czchów na 2010 rok.
 7. Uchwała Nr Z.IV.SO.II/426-2/15/09 Składu Orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Czchów.

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów