Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
STATUT URZĘDU
KONTAKT
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    URZĄD MIEJSKI
 

W skład Urzędu wchodzą:

Referaty:

 • Referat Społeczno-Organizacyjny (SO)
 • Referat Budżetowo-Podatkowy (BP)
 • Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (ITI)
 • Referat Usług Komunalnych (UK)
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Referatami kierują kierownicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych referatom. Referaty dzielą się na stanowiska pracy. Podziału referatów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrznego. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. Są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

Samodzielne stanowiska pracy: 


 • Radca prawny,
 • Stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia (OK)
 • Stanowisko ds. zdrowia, świadczeń i pomocy społecznej (ZS)
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 • Stanowisko ds. BHP
 • Stanowisko pracy ds. obsługi Rady

Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierowników referatów należy w szczególności:

 • Kierowanie działalnością referatu zgodnie z wytycznymi Burmistrza a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na mocy porozumienia – zgodnie z wytycznymi Wojewody i Starosty,
 • Koordynowanie zagadnień dotyczących terminowego i zgodnego z przepisami prawa załatwiania spraw przez pracowników referatów oraz prawidłowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i Burmistrza,
 • Prawidłowe zorganizowanie pracy referatu, wnioskowanie o ustalenia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do referatów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Wnioskowanie w sprawach awansowania, wyróżniania i karania pracowników oraz udzielania im urlopu wypoczynkowego,
 • Udział w Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady,
 •  Dbałość o powierzone referatowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe,
 • Okresowe informowanie Burmistrza o realizacji zadań,
 • Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę,
 • Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dot. zadań referatu,
 • Współdziałanie z innymi referatami w zakresie zadań realizowanych przez referat którym kierują.
 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów