Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
STATUT URZĘDU
KONTAKT
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    URZĄD MIEJSKI
 

W skład Urzędu wchodzą:

Referaty:

 • Referat Społeczno-Organizacyjny (SO)
 • Referat Budżetowo-Podatkowy (BP)
 • Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (ITI)
 • Referat Usług Komunalnych (UK)
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Referatami kierują kierownicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych referatom. Referaty dzielą się na stanowiska pracy. Podziału referatów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrznego. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. Są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

Samodzielne stanowiska pracy: 


 • Radca prawny,
 • Stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia (OK)
 • Stanowisko ds. zdrowia, świadczeń i pomocy społecznej (ZS)
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 • Stanowisko ds. BHP
 • Stanowisko pracy ds. obsługi Rady

Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierowników referatów należy w szczególności:

 • Kierowanie działalnością referatu zgodnie z wytycznymi Burmistrza a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na mocy porozumienia – zgodnie z wytycznymi Wojewody i Starosty,
 • Koordynowanie zagadnień dotyczących terminowego i zgodnego z przepisami prawa załatwiania spraw przez pracowników referatów oraz prawidłowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i Burmistrza,
 • Prawidłowe zorganizowanie pracy referatu, wnioskowanie o ustalenia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do referatów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Wnioskowanie w sprawach awansowania, wyróżniania i karania pracowników oraz udzielania im urlopu wypoczynkowego,
 • Udział w Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady,
 •  Dbałość o powierzone referatowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe,
 • Okresowe informowanie Burmistrza o realizacji zadań,
 • Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę,
 • Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dot. zadań referatu,
 • Współdziałanie z innymi referatami w zakresie zadań realizowanych przez referat którym kierują.
 
   Menu przedmiotowe
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych