Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    30 grudzień 2003 r.

Uchwała Nr XIII/160/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: częściowej zmiany uchwały Nr XII/143/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm. / oraz art. 2 ust.1 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62 , poz.718 z póź.zm./ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U z 2002 r Nr 9, poz. 84 z póź.zm. / - Rada Miejska w Czchowie uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XIII/143/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 roku wprowadza się zmianę polegająca na tym, że § 3 otrzymuje brzmienie: „ § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku”.

§ 2.

W załączniku do uchwały Nr XII/143/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 grudnia 2003 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok wprowadza się zmiany polegające na tym , że : w jego pozycjach ,liczbach porządkowych, wyszczególnieniach dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów , liczby osi , rodzaju zawieszenia – otrzymują brzmienie o treści jak poniżej :

2.

Samochody ciężarowe / art.8 pkt.2/

2.3

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

2.3.4.

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

- inny system zawieszenia osi stawkę „2 454,00 zł „ zastępuje się stawką „2 452,80 zł”

2.3.5

równej lub wyższej niż 31 ton

- inny system zawieszenia osi stawkę „2 454,00 zł „ zastępuje się stawką „2 452,80 zł”

4.

Ciągnik siodłowy lub balastowy / art.8 pkt.4 /Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach /

4.1

DWIE OSIE

4.1.4

równej lub wyższej niż 31 ton

- inny system zawieszenia osi stawkę „1 950,00 zł „ zastępuje się stawką „1 937,76 zł”

4.2

TRZY OSIE

4.2.2

równej i powyżej 40 ton

- inny system zawieszenia osi stawkę „2 550,00 zł „ zastępuje się stawką „2 548,65 zł”

6.

Przyczepy i naczepy / art.8 pkt 6 /liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach /

6.3

TRZY OSIE

6.3.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton

- oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

683,00 zł

- inny system zawieszenia osi

948,00 zł

6.3.2

równej lub wyższej niż 38 ton

- oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

948,00 zł

- inny system zawieszenia osi

1 284,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.


Uchwała Nr XIII/161/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/147/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na targowisku w Czchowie .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.) i art.4 ust .1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62,poz.718 z późn.zm.) oraz art.15, art.16 i art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn :Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.z 2003r. Nr 51, poz.804 ).

Rada Miejska w Czchowie uchwala co następuje :

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XII/147/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na targowisku w Czchowie dokonuje się zmiany polegające na tym ,że :

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie : „ 1.od sprzedaży z wozu konnego przebywającego

na placu targowym - 2,50 zł ”

2. pkt 7 otrzymuje brzmienie : „ 7. od sprzedaży ze straganu - 3,00 zł ”

3. pkt 8 otrzymuje brzmienie: „ 8. od sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży :

a) do 1 m2 - 1,50 zł.

b) za każdy następny m2 - 1,50 zł.”

4. skreśla się pkt 9 i 10.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .


Uchwała Nr XIII/162/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/144/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.) i art. 2 ust .1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62,poz.718 z późn.zm.) oraz art.5 ust. 1 - 4 , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2003r. Nr 51, poz.804 ).

Rada Miejska w Czchowie u c h w a l. a, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XII/144/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 grudnia

2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok dokonuje się

zmiany polegające na tym ,że :

1. § 1 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie : „ 5) od pozostałych budynków lub ich części , w

tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczego przez

organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

2. § 1 ust.1 pkt 9b otrzymuje brzmienie : „ 9b) od gruntów pozostałych , w

tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczego przez

organizacje pożytku publicznego - 0,07 zł od 1 m 2 powierzchni

3. § 4 otrzymuje brzmienie :” § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa .

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku..


 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów