Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    11 września 2003 r.

Uchwała Nr X/127/2003
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 11 września 2003 roku


w sprawie: odpłatnego przekazania kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w miejscowości
Czchów .

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 3 i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje :

§ 1.

Wyraża zgodę na odpłatne przekazanie na majątek Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 Obszar Sieci w Tarnowie, środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy Czchów, tj. kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w Czchowie (obok hali sportowej).
Parametry środka trwałego – 0,6 KMO , 63 KMP o wartości brutto 23.583,82 zł.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/128/2003
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 11 września 2003 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Czchowa zobowiązań
wykraczających poza rok budżetowy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Czchowa zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2003 na kwotę 30 000 złotych przeznaczonych na realizację zadania „zakup używanego samochodu gaśniczego dla OSP Tworkowa” w roku 2004.

§ 2.

Zobowiązanie określone w § 1 pokryte zostanie z dochodów własnych Gminy Czchów i ujęte w budżecie na rok 2004 w kwocie 30 000 zł.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr X/129/2003
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 11 września 2003 roku


w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Czchów na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) w związku z częściowym umorzeniem spłaty rat pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie rozchodów o kwotę 118 771,-
jak załącznik Nr 1 do uchwały.


Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 118 771,-
jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr X/130/2003
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 11 września 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów Nr V/66/2003 Rady Miejskiej w
Czchowie z dnia 18 lutego 2003r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591 z póź.zm.) oraz art.110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15,poz.148) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:


§ 1.


W Uchwale Budżetowej Gminy Czchów Nr V/66/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku ( zm.Uchwała Nr VII/106/2003 z dnia 30 maja 2003r i Nr IX/125/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Przyjmuje się prognozę długu publicznego Gminy Czchów zgodnie z załącznikiem Nr 14 „ .
(Załącznik ten stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

„ 2. Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czchów na lata 2003 –2006 zgodnie z załącznikiem Nr 15”.
(Załącznik ten stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).


2. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w pozycji” dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyraz „ETAP II” zastępuje się wyrazem „ETAP I”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.


§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/345/2002 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 11 września 2002 roku w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Czchów na lata 2002 – 2006.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów