Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    30 październik 2003

Uchwała Nr XI/131/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku.

Na podstawie art. 160 § 1 i art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo
o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z póź.zm.) w związku z art.18
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć przedstawioną przez Zespół opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku .

2. Opinia ta opracowana przez „Zespół do dokonywania czynności sprawdzających kandydatów na ławników” powołany uchwałą własną Nr VIII/109/2003 z dnia
17 lipca 2003 roku – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Stwierdza się , że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku zostały wybrane następujące osoby:

  1. Józef Żurek
  2. Tadeusz Hełmecki
  3. Rafał Jakubowski
  4. Halina Łach
  5. Anna Wiejowska

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr XI/134/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego Gminy Czchów
pn. „Budowa oświetlenia drogowego w obszarze miejscowości Czchów”.

Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 45 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

1. Wyraża zgodę na przekazanie składników mienia komunalnego Gminy Czchów pn. „Budowa oświetlenia drogowego w obszarze miejscowości Czchów”.

2. Wartość przekazanego na rzecz Zakładu Energetycznego Tarnów, ul. Lwowska 72-96b, 33 – 100 Tarnów, Rejon Dystrybucji Tarnów Teren składnika mienia komunalnego Gminy Czchów wynosi 71 697,10 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr XI/135/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czchów na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska
w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 154 862 złotych – jak w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 154 862 złotych – jak w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Uchwała Nr XI/136/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czchów na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 76 125 złotych – jak w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 76 125 złotych – jak w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Uchwała Nr XI/137/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czchów na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.) Rada Miejska
w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 36 000 złotych – jak w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 36 000 złotych – jak w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/137/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

Zmniejszyć po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 6 000,-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6 000,-

Wydatki majątkowe : 6 000

(Rada Sołecka Jurków)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,-

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 000,-

Wydatki majątkowe: 30 000,-


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/137/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

Zwiększyć po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,-

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6 000,-

Wydatki majątkowe: 6 000,-

(OSP Jurkowie)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 000,-

Rozdział 70095 Pozostałą działalność 24 000,-

Wydatki majątkowe: 24 000,-

(Roboty dodatkowe w Publicznym Przedszkolu w Czchowie)

Dział 750 Administracja publiczna 6 000,-

Rozdział 75 011 Urzędy wojewódzkie 6 000,-

Wydatki bieżące: 6 000,-

( Wydatki związane z uroczystościami jubileuszowymi)

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 16 073 647,54

- pod stronie wydatków - 21 309 891,54

- po stronie przychodów - 5 682 876,-

- po stronie rozchodów - 446 632,-Uchwała Nr XI/138/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Czchowa zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Czchowa zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2003 na kwotę 15 200 złotych przeznaczonych na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Jurków i Biskupice Melsztyńskie”

§ 2.

Zobowiązanie określone w § 1 pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Czchów i ujęte w budżecie na rok 2004 w kwocie 15 200 złotych

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Uchwała Nr XI/139/2003

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Czchowa zobowiązań
wkraczających poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) Rada Miejska w Czchowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Czchowa zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2003 na kwotę 988 633 złotych przeznaczonych na realizację zadania Rozbudowa Zespołu Szkół w Czchowie w tym:

a) w roku 2004 – na kwotę 600 398,- zł,

b) w roku 2005 - na kwotę 388 225,- zł.

§ 2.

Zobowiązanie określone w § 1 pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Czchów i ujęte w budżecie na rok 2004, 2005 .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Uchwała Nr XI/140/ 2003

Rady Miejskiej w Czchowie

 

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów