Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Nr XX/233/2004

Uchwała Nr XX/233/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 17 września 2004 roku

 

 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Jurków do            

                 zasobów  mienia komunalnego Gminy Czchów.

 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit.” a” w związku z art. 44 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 24 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn: Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z póź. zm.), Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 641/1 o pow. 0,01 ha położonej w miejscowości Jurków do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów z przeznaczeniem urządzenia drogi gminnej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów