Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Nr XX/232/2004

Uchwała Nr XX/232/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 17 września 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów Nr XIV/176/2004 Rady Miejskiej w  Czchowie z dnia 6 lutego 2004 roku.

 

 

                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Czchowie  u c h w a l a,  co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Uchwale Budżetowej na 2004 rok Nr XIV/176/2004 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia

6 lutego 2004 roku ( zmienionej Uchwałą Nr XVII/207/2004 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 maja 2004 roku) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  Załącznik Nr 6a „ Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Czchów na lata 2004-2006 „ otrzymuje brzmienie- zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów