Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Nr XX/231/2004

Uchwała Nr XX/231/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 17 września 2004 roku

 

 

w sprawie zasad   i   trybu   udzielania   pomocy   w   dożywianiu uczniów szkół

                 podstawowych i gimnazjów.

 

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 14 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 , poz. 593 z póź. zm.) Rada Miejska
w Czchowie  uchwala , co następuje:

 

§  1.

 

1. Pomoc   w   formie   dożywiania  uczniów  szkół  podstawowych i gimnazjów przyznawana   jest   w   zależności   od    sytuacji    dochodowej   rodziny   lub opiekunów ucznia.

 

2. Pomoc   przyznaje  się w formie zakupu posiłku na wniosek rodziców ucznia ,opiekunów    prawnych   ,   także   dyrektora   szkoły ,  wychowawcy    klasy pracowników socjalnych.

 

§ 2.

 

Rodzina ucznia , której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej , ma prawo do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania dzieci
w szkole – nieodpłatnie.

 

§ 3.

 

1. W przypadku , gdy dochód rodziny jest wyższy od 150% dochodu ustalonego  w   art.  8  ustawy   z   dnia   12   marca  2004r. o pomocy społecznej wydatki poniesione na pomoc o której mowa w § 2 podlegają zwrotowi w całości.

 

2. W  przypadkach szczególnych , zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone   świadczenie   stanowiłoby    dla   osoby   zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik MOPS ,na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej , może odstąpić od żądania zwrotu całości lub w części.

 

 

§  4.

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.     

 

 

 

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała Nr XVII/162/2000 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
31 marca 2000r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenie przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci , wraz z jej zmianą : uchwała Nr XXXV/313/2002 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 kwietnia 2002roku. 

 

§ 6.

 

1. Uchwała    podlega    ogłoszeniu    w    Dzienniku Urzędowym Województwa   Małopolskiego  i   wchodzi  w  życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Czchowie.
 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów