Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Nr XX/230/2004
 

Uchwała Nr XX/230/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 17 września 2004 roku

  w sprawie zatwierdzenia  zmian do statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
                   w  Czchowie.

                               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź.zm) oraz  art.39 ust.2 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z póź.zm) – Rada  Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

                                                                           § 1.

 Zatwierdza się zmiany do statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie, uchwalonego uchwałą Nr 3/2000 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie z dnia 03 listopada 2000 roku, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/200/2000 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 13 listopada 2000 roku ( zmiany: Uchwała Nr 1/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku Rady Społecznej GZOZ i Uchwała Nr II/19/2002 z dnia 29 listopada Rady Miejskiej  (Dz.Urz.Woj. Mał. z 2003 roku Nr 11,poz.171) oraz Uchwała Nr 4/2003 Rady Społecznej GZOZ z dnia 9 grudnia 2003 roku i Uchwała Nr XII/159/2003 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Mał. z 2004 , Nr 38,poz.501) określone w Uchwale Nr  7/2004  Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie z dnia 14 września 2004r. polegające na tym, że:

 

w” Dziale III Organy i Struktura Organizacyjna Zakładu” wprowadza się następujące zmiany:

  1. W  ust.1  pkt 1,2,3.- skreśla się,
  2. W ust.2 pkt 1 - skreśla się,

 § 2.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów