Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Nr XX/229/2004

Uchwała Nr XX/229/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

                                                       z dnia 17 września 2004r.

 

 

 

w sprawie zmiany w budżecie gminy Czchów na 2004 rok.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.). Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę    37 707,00 jak załącznik Nr 1 do uchwały.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę   51 099,00 jak załącznik Nr 2 do uchwały.

Zmniejsza się budżet gmniny po stronie wydatków o kwotę 63 195,00 jak załącznik Nr 3 do uchwały.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę    49 803,00 jak załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

 

§ 3.

 

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                            Załącznik Nr 1 do

                                                                            Uchwały Nr XX/229/2004 

                                                                            Rady Miejskiej w Czchowie

                                                                            z dnia 17 września 2004r.

Zwiększyć po stronie dochodów :

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                    37 707,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                               37 707,00  

§2033 Dotacje celowe przekazane z                                                                 37 707,00

budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

 

                                                      Załącznik Nr 2 do

                      Uchwały Nr XX/229/2004

                      Rady Miejskiej w Czchowie

                 z dnia 17 września 2004 roku

 

Zmniejszyć po stronie dochodów :

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                  51 099,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                              51 099,00

§ 6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                            51 099,00

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł.

Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych.

(dotyczy dotacji na remont szkoły podstawowej w Jurkowie)

 

 

 

 

 

                                                                                                   Załącznik Nr 3 do

                                                                                                   Uchwały Nr XX/229/2004

                                                                                                   Rady Miejskiej w Czchowie

                                                                                               z dnia 17 września 2004r.

Zmniejszyć po stronie wydatków:

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                             17 195,00 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                          13 392,00

Wydatki majątkowe: 13 392,00

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli                              3 803,00

Wydatki bieżące: 3 803,00

 

Dział 851  Ochrona zdrowia                                                                      4 000,00

Rozdział 80154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           4 000,00

Wydatki  bieżące: 4 000,00

 

Dział 600 Transport i Łączność                                                               24 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                 24 000,00

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     18 000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami                                                  18 000,00

Wydatki bieżące: 18 000,00

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                Załącznik Nr 4 do

                                                                                                Uchwały Nr XX/229/2004

                                                                                                Rady Miejskie w Czchowie

                                                                                                z dnia 17 września 2004r.

 

Zwiększyć po stronie wydatków :

 

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                   10 503,00

Rozdział 80104 Przedszkola                                                                                 6 803,00

Wydatki bieżące: 6 803,00

W tym dotacja:    6 803,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                    3 700,00

Wydatki bieżące:3 700,00 (Szkoła Podstawowa w Złotej)

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                             35 300,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   35 300,00

Wydatki bieżące; 35 300,00

(Podziały nieruchomości)

 

Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                4 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    4 000,00

Wydatki bieżące: 4 000,00

W tym dotacje:    4 000,00    

 

 

Budżet po zmianach wynosi:

 

Po stronie dochodów    -  21 302 497,45

Po stronie wydatków    -  27 261 202,45

Po stronie przychodów -    6 636 749,00

Po stronie rozchodów   -       678 044,00

 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów