Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Nr XX/228/2004
 

Uchwała Nr XX/228/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 17 września 2004 roku

 

 

w sprawie zasad udzielania zniżek  z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

                 wychowawczych i opiekuńczych  dla dyrektorów przedszkoli i szkół  każdego       

                 typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze  w  szkole w

                Gminie Czchów.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź.zm) oraz art.42 ust.6 i  ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr  118, poz.1112 z póź.zm) po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia  13 sierpnia 2004 roku , Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.Dyrektorom przedszkoli i szkół każdego typu oraz  nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole  obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych  w art.42 ust.3  Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy  - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2.Postanowienia  ust.1 mają również zastosowanie do nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora  szkoły i przedszkola.

 

§ 2.

 

1.Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły i przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, jeśli warunki funkcjonowania szkoły i przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2.Zwolnienie dyrektora szkoły lub przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć może nastąpić po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 3.

 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach mogą być przydzielane godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 3 godzin tygodniowo, po uzyskaniu pisemnej zgody każdorazowo  Burmistrza Czchowa.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba godzin ponadwymiarowych może być zwiększona do 6.

 

 

 

 

 

§ 4.

 

Traci moc Uchwała  Nr XX/179/2000 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 września 2000 roku w sprawie zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu w Gminie Czchów.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

 

§ 6.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

   

Załącznik do Uchwały Nr XX/228/2004

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 17 września 2004 roku

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu.

  

 

  Lp.

        

               Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych , opiekuńczych

1

2

3

    1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie, liczącego:

-  2 oddziały

-  3  i  4 oddziały

-  5  i  6 oddziałów

 

 

 

             18

             15

             13

    2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:

-  2 oddziały

- 3  i  4 oddziały

- 5  i  6 oddziałów

 

 

             15

             12

             10

    3.

 

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:

- do 4 oddziałów

- 5- 8 oddziałów

-  9 - 11 oddziałów

- 12 i więcej oddziałów

 

              12

              10

                6

                4

    4.

Kierownik filii szkoły podstawowej liczącej:

- do 4 oddziałów

- 5 i więcej oddziałów

 

 

             12

             10

    5.

Kierownik świetlicy z dożywianiem

- od 80 do 120 wychowanków

- powyżej 120 wychowanków

 

 

             14

             12

 
 Nazwa pozycji Data
Uchwała w sprawie udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęc dydaktycznych ... 2004-10-25

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
Uchwała budżetowa na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/297/05
Uchwała Nr XXVI/296/05
Uchwała Nr XXVI/295/05
Uchwała Nr XXVI/294/05
Uchwała Nr XXVI/293/05
Uchwała Nr XXVI/292/05
Uchwała NrXXV/291/05
Uchwała Nr XXV/290/05
Uchwała Nr XXV/289/05
Uchwała Nr XXV/288/05
Uchwała Nr XXV/ 287/05
Uchwała Nr XXV/286/05
Uchwała Nr XXV/285/05
15 października 2004
8 listopada 2004
Nr XX/233/2004
Nr XX/232/2004
Nr XX/231/2004
Nr XX/230/2004
Nr XX/229/2004
Nr XX/228/2004
30 grudzień 2003 r.
11 grudzień 2003
30 październik 2003
11 września 2003 r.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów