Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Ponowne wykorzystywanie
Liczba odwiedzin kategorii: 199 
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Ogólny opis
 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej na cele jej ponownego wykorzystania, oraz podmiotów nie będących obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach (komercyjnych lub niekomercyjnych,) innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 2.   Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona:
 • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • w inny sposób niż Biuletynie np. na stronie Urzędu, w centralnym repozytorium
 • na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
    3. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Dopuszcza się sytuacje udostępnienia informacji z zachowaniem określonych poniżej warunków i opłat.
    4. Ustawowy katalog warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jakie podmiot zobowiązany może ustanowić, udostępniając informację publiczną do ponownego wykorzystywania dotyczy:
 • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
 • obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje,
 • określenia sposobu korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek zawierający sprecyzowanie zakresu żądanych informacji. W celu ułatwienia sformułowania wniosku udostępnia się formularz do wypełnienia:  Pobierz wniosek.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
Sposób dostarczania dokumentów

1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.       
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnianej na wniosek o ponowne wykorzystywanie tej informacji, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Nakładając opłatę, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Chodzi o takie nietypowe zlecenia, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji w danym podmiocie zobowiązanym. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 3. Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Sposoby rozpatrzenia wniosku:
 • Przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami (w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia go o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania),
 • Przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów,
 • Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w formie decyzji administracyjnej), gdy dostęp do informacji publicznej został ustawowo ograniczony lub też gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. Podmiot może także odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, gdy opracowywanie, a w szczególności przetworzenie, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
 • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w siedzibie urzędu.
5. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
Pobierz wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
Ponowne wykorzystywanie
Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji
Najczęściej wnioskowane informacje
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów