Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
    SPRAWY BUDOWLANE
Liczba odwiedzin kategorii: 9590 
 

Ustalenie lokalizacji inwestycji

Ustalenie lokalizacji inwestycji następuje na wniosek inwestora.
Druki do pobrania:

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - pobierz  
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz

- Wzór wypełnionego wniosku o ustalenie warunków zabudowy - pobierz

Wniosek powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000 – nabyty w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, II piętro.

Wielkość ( zakres ) mapy powinien odpowiadać 7 ( siedmiu ) szerokościom frontu działki ( czyli tzw. obszar analizowany ),

  1. Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:2000 – nabyty w Wydziale Geodezji

Starostwa Powiatowego w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, II piętro.

3. Zapewnienia jednostek zarządzających dostawami mediów o możliwości podłączenia się do nich w formie umowy, warunków technicznych bądź oświadczenia.:

a) Zakład Energetyczny Tarnów, ul. Profesora Studniarskiego

b) Zakład Gazowniczy, Brzesko, ul. Starowiejska

c) wodociąg, kanalizacja: Urząd Miejski w Czchowie, pokój nr 16

( należy zabrać kopie z mapy zasadniczej, o której mowa w pkcie 1 i dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( np.: kopię aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej )

4. Koncepcję zagospodarowania działki w formie graficznej / stosownie do potrzeb,

5. Opłatę skarbową jeżeli jest ona wymagana. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1636 z późn. zm. ) opłatę uiszcza się przed dokonaniem wnioskowanej czynności czyli wraz ze złożeniem wniosku. Dowód opłaty dołącza się do wniosku. Wysokość stawki: 107,00 zł. Należy uwzględnić zwolnienia z opłat opisane w ww ustawie. Np. decyzje dla budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłaty skarbowej.


 
Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy - przykładowy wypełniony wzór
 2. Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy - do wypełnienia   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych